Foto: Erlend Sæverud


På nasjonalt nivå ble Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) etablert i 1996. Dette kom i etterdønningene av diskusjonen rundt et utvidet kristendomsfag, hvor en rekke trossamfunn hadde gått sammen i en aksjonsgruppe. Snart hadde de fleste tros- og livssynssamfunn på nasjonalt plan knyttet seg til STL, enten direkte eller gjennom sammenslutninger. STL har mottatt statstøtte siden 1999 og består i dag av 15 tros- og livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse. STL Stavanger ble opprettet i 1999 som den første lokale dialoggruppen, og siden er det blitt etablert tilsvarende grupper i mange norske byer. De lokale dialoggruppene er selvstendige organisasjoner og ikke formelle lokallag av STL nasjonalt. Organisasjonene samarbeider likevel tett, gjennom kompetanseutveksling og årlige samlinger. STL nasjonalt forvalter også en tilskuddsordning for lokale dialogtiltak fra Barne- og familiedepartementet som gir de lokale dialoggruppene mulighet for tilskudd til sine prosjekter. 


STL Trondheim ble opprettet november 2007. Rådet samler blant annet representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn i byen til forumsamlinger to ganger i året. Ved å samle og videreformidle kunnskap håper vi å gjøre mangfoldet av religioner og livssyn i Trondheim synlig på en positiv måte, samt bidra til et åpent og godt fellesskap som kan forebygge og dempe mulige konflikter. STL har blitt et nettverk av kontaktpersoner og ønsker å være en ressurs for byens befolkning på temaet religion og livssyn. En viktig del av arbeidet innebærer samfunnenes mulighet til å ta opp saker de er engasjert i, og at dette kan vedtas ved enighet. STL Trondheim kan handle samlet om det er ønskelig, eller hver for seg hvis det er hensiktsmessig. Siden etableringen i 2007 har vi erfart begge deler.


Vi ønsker å være en ressurs og høringsinstans i storsamfunnet, men arrangerer også dialogsamlinger med andre organisasjoner og institusjoner i Trondheim. Siden 2010 har vi samarbeidet med Olavsfestdagene som arrangeres i Trondheim hver sommer. Dette har gjort det mulig å gjennomføre flere forskjellige arrangementer, som Rom for stillhet med deling av hellige tekster, vandring mellom hellige steder og dialogkafé etter de tradisjonelle Vestfrontmøtene. I samarbeid med filmfestivalen Kosmorama har STL ved flere anledninger bidratt til pedagogisk opplegg for filmvisning med påfølgende samtale om livssyn, etikk og radikalisering for elever i videregående skole. Vi har også bidratt til å styrke tilbudet om åndelig og eksistensiell omsorg på sykehjem og sykehus gjennom samarbeid med Prestetjenesten ved St. Olavs hospital. 


Styret svarer på henvendelser fra media, offentlige institusjoner og enkeltpersoner som ønsker kontakt med representanter for spesifikke trossamfunn. Vi opplever at vi har en viktig plass å fylle som lyttepost og talerør i tros- og livssynsmangfoldet i Trondheim, særlig for minoritetssamfunnene. Dette jobber vi for å opprettholde og ønsker i enda større grad å bli en kjent og synlig ressurs for befolkningen i Trondheim og Trøndelag.